Search

Polityka prywatności

Cookies (ciasteczka) w serwisie showroomradzyminska.pl

Polityka cookies i innych podobnych technologii

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego showroomradzyminska.pl (w dalszej części zwanego “Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.

 

 

 

 

How showroomradzyminska.pl uses cookies

Policy on cookie files and similar technologies

When you use and access showroomradzyminska.pl (henceforth „Website”), we may place in your web browser a number of cookie files, i.e. information stored on your computer, which the Website can recognise on your next visit. In this policy, information on cookies also applies to similar technologies used on our Website. Cookies are IT files, in particular text files, which are stored on the Website User’s device and are used to operate Website pages. Cookies usually contain the name of a web page they come from, their storage time on the User’s device and a unique number.

Cookies are used to:

 • tailor the content of Website pages to the User’s preferences and optimise the use of web pages; these files enable, in particular, to recognise the Website User’s device and display a web page tailored to the User’s individual needs,
 • create statistics, which help to understand how Website Users use web pages in order to improve their structure and content,
 • maintain the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not need to enter the User’s login and password on each page,
 • determine User profile in order to display advertising materials that are matched to this profile.

The Website uses the following types of cookies:

 • ‘essential’ cookies which enable to use services offered by the Website, e.g. authentication cookies which are used for services subject to authentication on the Website,
 • cookies used for security reasons, e.g. to identify abuse related to authentication on the Website,
  capacity cookies which enable to collect information about the way the pages of the Website are used,
 • functional cookies which “remember” the User’s settings and personalise the User’s interface, e.g. in terms of a language or a region which the User comes from, font size, web page layout, etc.,
 • advertisement cookies which enable to present the User with advertising contents adjusted to the User’s interests.

In many cases, software used to browse web pages (a web browser) allows for the storage of cookies on the User’s device by default. The Website Users may change cookies settings any time. The settings may be changed, in particular, so as to disable the automated operation of cookies in the settings of the web browser or to inform the User about all cookies stored on the Website User’s device case by case. Detailed information about cookies management possibility and methods is available in the settings of software (web browser). Default settings allow for cookies to be stored on the User’s device and allow the Website access to that information.

If the User declines cookies, it may prevent them from taking full advantage of the Website, in particular in the login section. Note that if the User declines cookies, content of the Website can still be viewed, except for the sections which require login.

Cookies stored on the Website User’s device may be also used by advertisers cooperating with the Website operator, research agencies and multimedia applications vendors.

More information on cookies is available here.